Privātums

SIA “CELLARTE

PRIVĀTUMA POLITIKA

Klientiem, to pārstāvjiem, kontaktpersonām un citām saistītām personām

Mūsu nosaukums ir SIA CELLARTE, reģistrācijas numurs: 40103551071, juridiskā adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 6A, LV-2166, Latvija.

Ar mums var sazināties pa tālruni: (+371) 26038333 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: office@cellarte.eu.

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un esat akceptējuši tās noteikumus. Šī ir aktuālā Privātuma politikas redakcija. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo Privātuma politiku.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, sīkdatņu izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā Privātuma politikā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Papildus šiem noteikumiem Jūs varat arī iepazīties ar sekojošiem papildus personas datu apstrādes paziņojumiem:

https://cellarte.eu/sikdatnu-politika/ Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā (t.sk., distances līguma, sadarbības līguma) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai, preču piegādei), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu.

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums ir nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, adrese (sūtījuma/rēķina piegādes adrese), bankas konta numurs, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 b) Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams izpildīt gan Patērētāju tiesību aizsardzības likuma regulējošo normatīvo aktu prasības, gan arī likuma “Par grāmatvedību” prasības, Arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Šim nolūkam mums ir nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, adrese, sūtījuma/rēķina piegādes adrese;

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts).

c) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētajās aptaujās, loterijās un/vai izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem.

Šim nolūkam mums ir nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese;

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

d) Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju tiesām un citām valsts iestādēm, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šim nolūkam mums ir nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, adrese un citi dati atbilstoši nepieciešamībai;

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 e) Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumu izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošināt pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

Personas datu iegūšanas veids un pamatojums

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Personas datu iespējamo saņēmēju kategorijas

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

SIA CELLARTE sadarbības partneri personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātāji

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

Personas datu glabāšanas termiņi

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

Personas datu izmantošana automatizētu lēmumu pieņemšanā

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

Personas datu nodošana uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm

Jūsu datu apstrāde parasti notiek Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstu ietvaros, tomēr atsevišķos gadījumos personas dati var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas atrodas ārpus ES un EEZ, piemēram, ja Jūsu pirktā darba autors atrodas ārpus ES un EEZ un viņam vai piegādātājam ir nepieciešams saņemt Jūsu datus, lai veiktu Jums pirkuma piegādi.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, gan pamatojoties uz Eiropas Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību konkrētās valstīs, gan citos gadījumos:

Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi

 a) Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

 b) Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

SIA CELLARTE ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

 c) Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai, dalībai izlozēs utml.).

 Sūdzības iesniegšanas iespējas

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes – nelielas teksta datnes, kuras tiek saglabātas jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Uzzini vairāk!